Κανονισμός Λειτουργίας


Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Λαχανόκηπου
Δήμου Καστοριάς
Άρθρο 1ο
Σκοπός 

Η δημιουργία Δημοτικού Λαχανόκηπου είναι μία δράση που απευθύνεται στην τοπική κοινωνία, με καθαρά κοινωνικά και φιλοπεριβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Ο Δήμος έχει παραχωρήσει σε ενδιαφερόμενους δημότες τεμάχια έκτασης πενήντα (50) τετραγωνικών μέτρων σε Οικόπεδο (4 στρέμματα περίπου) για την καλλιέργεια ετήσιων λαχανικών και φρούτων με δική τους φροντίδα που θα προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών των οικογενειών τους

H παραχώρηση της γης δεν δημιουργεί απολύτως κανένα δικαίωμα μονιμότητας, κυριότητας της παραχωρηθείσας γης στους καλλιεργητές, παρά μόνο δικαίωμα χρήσης για το διάστημα που τους έχει παραχωρηθεί (5 έτη όσο η διάρκεια της Δημοτικής Περιόδου ή το διάστημα που θα αποφασίσει η εκάστοτε δημοτική αρχή) και εφόσον τηρούνται οι όροι του κανονισμού λειτουργίας

Άρθρο 2ο
Μέσα

Για την καλύτερη λειτουργία του λαχανόκηπου και προς αποφυγή παρεξηγήσεων κ.λ.π. κάθε χρόνο θα συγκροτείται μία πενταμελής συντονιστική επιτροπή από τους καλλιεργητές (με κλήρωση από όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στην επιτροπή). Η κλήρωση θα γίνεται στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ή σε χώρο που έχει οριστεί από την απελθούσα συντονιστική επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι παρόντες κατά την κλήρωση, διαφορετικά αποκλείονται. Θα κληρώνονται πέντε τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά


Μετά κάθε χρόνο θα καλούνται από την απελθούσα συντονιστική επιτροπή όλα τα μέλη – καλλιεργητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την συγκρότηση της νέας συντονιστικής επιτροπής με κλήρωση. Στην κλήρωση μπαίνουν όλα τα μέλη, ακόμα και αυτοί που συμμετείχαν στην προηγούμενη επιτροπή

Η συντονιστική επιτροπή θα συγκροτείται πριν από την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, δηλαδή από 15 Ιανουαρίου μέχρι το αργότερο 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους

Οι δημότες που διεκδικούν αγροτεμάχιο, θα πρέπει κατά την  χρονική περίοδο από 15 έως 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους, να υποβάλουν ή να επαναεπιβεβαιώνουν του ενδιαφέρον τους, με την κατάθεση νέας αίτησης


Το έργο της συντονιστικής επιτροπής θα είναι η πιστή τήρηση των κανόνων του κανονισμού


Η Συντονιστική Επιτροπή θα συνεργάζεται με τη Δημοτική Αρχή για την ομαλή λειτουργία του Λαχανόκηπου


Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής που έχει αποχωρήσει από την καλλιέργεια της γης ή έχει αποβληθεί θεωρείται αυτοδίκαια ότι δεν είναι μέλος της και αποβάλλεται άμεσα και θα αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό

Η λειτουργία του Δημοτικού Λαχανόκηπου θα στοχεύει πέραν του κοινωνικού του χαρακτήρα και σε φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις όπως

Α) Διοργάνωση εκδηλώσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα

Β) Δημιουργία χώρου ανάπτυξης ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών στη γεωργία

Γ) Η δράση δεν στοχεύει απλά και μόνο στην ανακούφιση νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα, αλλά πρόκειται για μία δράση που διαμορφώνει νησίδες συλλογικότητας στην τοπική κοινωνία

Μπορεί να φέρει κοντά τους πολίτες που θα ασχοληθούν, ανθρώπους διαφόρων ηλικιών και κουλτούρας, ενώ θα προσφέρει άσκηση, εκτόνωση και δημιουργική απασχόληση σε αυτούς που το έχουν πραγματικά ανάγκη
Άρθρο 3ο
Υποχρεώσεις Δήμου

Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαμορφώσει τον χώρο ανάπτυξης του λαχανόκηπου και ειδικότερα φροντίζει για τα εξής

Α) Παροχή νερού για άρδευση

Β) Περίφραξη του χώρου

Γ) Γενικές καλλιεργητικές φροντίδες του εδάφους πριν την εγκατάσταση δικαιούχων

Δ) Γραμματειακή υποστήριξη

Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια υλικών ή εργαλείων που κάποιος καλλιεργητής θα αφήσει αφύλαχτα στο χώρο του λαχανόκηπου. Επίσης ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για κλοπές ή καταστροφές στην ίδια την καλλιέργεια

Οι δικαιούχοι δεν μπορούν να πωλούν τα παραγόμενα προϊόντα, τα οποία θα προορίζονται αποκλειστικά για οικογενειακή αλλά και κοινωφελή κατανάλωση, εκτός και αν δημιουργηθεί κοινωνικός συνεταιρισμός, που θα διαθέτει αγροτικά προϊόντα

Η επιλογή και διάθεση των νεοδημιουργημένων αγροτεμαχίων θα γίνει βάσει ζήτησης (κατάθεση σχετικών αιτήσεων) και κατόπιν κλήρωσης

Στους δικαιούχους που θα κληρωθούν θα παραχωρηθεί χρονικό περιθώριο έξι (6) μηνών για την έναρξη της καλλιέργειας. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας (ενδεικτικά: λόγοι υγείας κ.λ.π.) παρατείνεται η παραχώρηση για ένα ακόμη εξάμηνο. Μετά το πέρας και του δεύτερου εξαμήνου της μη αγροτικής αξιοποίησης η έκταση θα παραχωρείται σε άλλο ενδιαφερόμενο

Η παραχώρηση της γης γίνεται αποκλειστικά προς τον καλλιεργητή. Σε περίπτωση που αυτός/αυτή δεν έχει τη δυνατότητα ή την διάθεση να την καλλιεργήσει, τότε το δηλώνει στην αρμόδια επιτροπή και η γη παραχωρείται σε άλλο καλλιεργητή με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού

Στον συγκεκριμένο χώρο ΔΕΝ επιτρέπονται μόνιμες κατασκευές ή θερμοκήπια και οι όποιες πρόχειρες μη μόνιμες εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι καλαίσθητες και να μη δημιουργούν πρόβλημα στο περιβάλλον

Στην περίπτωση αυτή τα στάνταρ καθορίζονται από την επιτροπή σε συνεργασία με το Δήμο. Υπερισχύει όμως η γνώμη του αρμόδιου του Δήμου Καστοριάς

Ο κανονισμός θα ισχύει για μία καλλιεργητική χρονιά και μπορεί να εμπλουτίζεται κάθε χρόνο με βάση τις εμπειρίες που συγκεντρώθηκαν από την εφαρμογή του

Ο κανονισμός έχει σκοπό να συμβάλλει στην ομαλή συνεργασία μεταξύ όλων των καλλιεργητών
Άρθρο 4ο
Διαδικασία Νέων Παραχωρήσεων και Μεταβίβασης Αγροτεμαχίων

Νέες συμμετοχές θεωρούνται οι αιτήσεις που υποβάλλονται για την διεκδίκηση νεοδημιουργημένου αγροτεμαχίου ή την μεταβίβαση υπάρχοντος ακαλλιέργητου αγροτεμαχίου. Οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται στη γραμματεία του δήμου Καστοριάς κατά την περίοδο 15 Ιανουαρίου έως 20 Φεβρουαρίου έκαστου έτους. Οι αιτήσεις χαρακτηρίζονται με αριθμό προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία κατάθεσής τους
Τα νεοδημιουργημένα αγροτεμάχια παραχωρούνται με βάση την χαρακτηρισμένη προτεραιότητα στην λίστα αναμονής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων
Η παραχώρηση αγροτεμαχίου από έναν καλλιεργητή σε κάποιον άλλον, μπορεί να γίνει με επιλογή του νέου κληρούχου από την κατάσταση των αιτούντων, παρακάμπτοντας τον χαρακτηρισμένο αριθμό προτεραιότητας της λίστας των αιτήσεων, χωρίς όμως πλέον δυνατότητα επιστροφής της παραχωρούμενης έκτασης στον πρώτο κληρούχο

Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί από τον καλλιεργητή κάποιος από τη λίστα αιτήσεων, το αγροτεμάχιο παραχωρείται στον πρώτο δικαιούχο, με βάση τη σειρά προτεραιότητας, όπως προαναφέρθηκε
Η παραχώρηση αγροτεμαχίου στο νέο δικαιούχο ο οποίος θα προκύψει μετά την έκφραση της προτίμησης από τον παλαιό, θα πρέπει να κατατίθεται εγγράφως στον/στην Πρόεδρο ή μέλος της συντονιστικής επιτροπής η οποία μετά την υπογραφή του/της, θα ενημερώνει τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την τελική επικύρωση της παραχώρησης

Απαγορεύεται ρητά η ενοικίαση της παραχωρούμενης για χρήση έκτασης
Αν διαπιστωθεί αυτό, τότε αποβάλλονται και οι δύο από την παραχωρούμενη έκταση και δεν έχουν καμία δυνατότητα να επανέλθουν με νέα αίτηση
Επίσης δύναται να διώκονται ποινικά για αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου χώρου
(άρθρο 23 του Α.Ν. 1539/1938 ΦΕΚ 488/29-12-1938 τ.Α.)

Άρθρο 5ο
Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Δικαιούχων.

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι που θα εγκατασταθούν θα υπογράφουν έγγραφο αποδοχής εγκατάστασης από το οποίο θα απορρέουν οι εξής υποχρεώσεις και δικαιώματα

Α) Υποχρεώσεις

Παραλαμβάνουν αντίγραφο του Κανονισμού Λειτουργίας και υπογράφουν σχετικό έγγραφο ότι τον αποδέχονται στο σύνολό του και ότι θα τον τηρήσουν

Φροντίζουν για την καθαριότητα του χώρου

Καθαρίζουν το χώρο στον οποίο καλλιεργούν από τα υπολείμματα της καλλιέργειάς τους και παραδίδουν τον κήπο στην κατάσταση που τον παρέλαβαν

Η φύλαξη της καλλιέργειας είναι ευθύνη των καλλιεργητών

Δεν επιτρέπεται η είσοδος οικιακών ή αδέσποτων ζώων στο λαχανόκηπο όπως και βαρέων οχημάτων

Οι δαπάνες για κατεργασία εδάφους, προμήθεια σπόρων ή φυταρίων και εργαλείων θα βαρύνουν τους ενδιαφερόμενους

Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση περισσότερων από 50 τ.μ. στην ίδια οικογένεια

Οι υποψήφιοι καλλιεργητές πρέπει απαραίτητα να είναι Δημότες, του Δήμου Καστοριάς

Η καλλιέργεια των λαχανόκηπων που θα παραχωρηθούν πρέπει να γίνεται μόνο με βιολογικές μεθόδους

Οι καλλιεργητές οφείλουν να σέβονται και να μη προξενούν βλάβες με τους χειρισμούς τους σε διπλανούς λαχανόκηπους

Β) Δικαιώματα

Οι καλλιεργητές μπορούν να εισηγούνται στο Δήμο τη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού και φιλοπεριβαλλοντικού χαρακτήρα

Επιτρέπεται η φύτευση καλλωπιστικών φυτών στους κοινόχρηστους χώρους

Άρθρο 6ο

Την ευθύνη λειτουργίας του δημοτικού λαχανόκηπου και τήρησης του παρόντος κανονισμού έχει η αρμόδια επιτροπή, η οποία ενημερώνει για τα προβλήματα που δημιουργούνται στους Αρμόδιους του Δήμου, ο οποίος επιλαμβάνεται μαζί με την Επιτροπή την επίλυση τους μέσα στα πλαίσια του κανονισμού